Działając na podstawie art. 399 §1 k.s.h., Zarząd VOICEFINDER S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000573584, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 2 września 2016 roku, na godz: 11, w Kancelarii Notarialnej Magdaleny Malik w Krakowie, ul. Grzegórzecka 76/3.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii A i akcji serii B Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii A i akcji serii B.
 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.